fbpx
January 20, 2019, 6:48 pm

ನುಡಿಮಲ್ಲಿಗೆ -  " ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ದಕ್ಕದಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು"- ಹೊರೇಸ್ ಕಾಲನ್

Home ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ನುಡಿಗಳು ಪಯಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೂ ಯಾರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸದಿರು. ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಟ ನಿಂದೆಯ ನುಡಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಹೊರಟ ನಂತರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಪಯಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಪಯಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವು ಆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಯ...

ಕಹಿಮಾತ್ರೆಗಳು

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಜನರಿರುವರು. ಮೊದಲನೆಯವರು- "ನನ್ನದು ನನ್ನದೇ ನಿನ್ನದೂ ನನ್ನದೇ" ಎಂದು ತಿಳಿಯುವವರು ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಗಳು. ಎರಡನೆಯವರು- ಸಹೋದರನೇ! ನನ್ನದು ನನ್ನದೇ ಮತ್ತು ನಿನ್ನದು ನಿನ್ನೆದೇ  ಎನ್ನುವವರು ಸಮ್ಯಗ್ದೃಷ್ಟಿಗಳು, ಮೂರನೆಯವರು-ನಿನ್ನದು-ನಿನ್ನದೇ, ನನ್ನದೂನಿನ್ನದೇ;...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಅವರು ನದಿ ದಾಟಬೇಕಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ನೋಡಿದರೆ, ದಡದಲ್ಲೇನೋ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರು ಎತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಡವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರೋ,...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಸಂತ-ಮುನಿ ದೀಪವಿದ್ದಂತೆ, ಸೂರ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬಲ್ಲನು, ದೀಪವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂಧಕಾರ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲಾರದು ಎಂಬೂದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೀಪ  ಉರಿಯುವುದೋ  ಅದರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ  ಅಂಧಕಾರವನ್ನಂತೂ ದೂರ...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮದಿರಾ ಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರು. ಈ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಭೋಗೋಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಡ. ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯವರು ಯಾವಾಗ...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ನಗುವಿನ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ನಗುವುದು ಅತಿಯಾಗಿ ನಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿನಾಕಾರಣ ನಗುವುದು. ನಗುವುದೊಂದು ಕಲೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ನಗುವುದು ದುರಭ್ಯಾಸ ವಿನಾಕಾರಣ ನರಗುವುದು-ಹುಚ್ಚುತನ. ನಕ್ಕುಬಿಡಿ! ಏಕೆಂದರೆ ನಗುವು ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಸಮಯ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠತೆ ನಾಲ್ಕೂ ಇದ್ದರೆ ಧರ್ಮಧ್ಯಾನಕ್ಕಿನ್ನಯ ತಡವೇಕೆ? ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬವೇಕೆ? ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಾಳೆ ಏಕೆ? ಇಂದು ಏಕಿಲ್ಲ? ಇಂದೇ ಏಕೆ? ಈಗಲೇ ಏಕಿಲ್ಲ? ಸ್ಮರಣೆ ಇರಲಿ,...

ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಉನ್ನತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರಕ್ಷರತೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರಕ್ಷರತೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಪ.  ಇದು ಕೇವಲ ನಿರಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ,...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅಂಟಿಕೊಂಡೆಯಾದರೆ ಅಳಬೇಕಾಗುವುದು, ಚಿಪಕ್ ಚೇಲಾ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಡ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರು, ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಸಂಯೋಗ-ವಿಯೋಗ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಿಯಮ. ಯಾರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನೀನು ಸುಖಿಯಾಗುವಿಯೋ ಅವರ ವಿಯೋಗದಿಂದ ನೀನು ಬಹು...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಜೀವಿಸಿರಲು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಔಷಧಿ. ಮನುಷ್ಯ ಎಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಊಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿರಬಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿರಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿರಲಾರ. ಗಾಳಿ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದುದು. ಹಿಂದುವಾಗಿರಲಿ,ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿರಲಿ,...

Latest Posts

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳ

ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು         ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಜನರ ಭರವೋ ಭರವಾಗಿದ್ದುದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು...

Popular Posts

ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ದಚ್ಚು!!

      ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದು ಕಾಡುಮೇಡು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ದರ್ಶನ್ ಇದೀಗ ಬೆಟ್ಟವೊಂದನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.       ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ...