Category

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

Home » ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

12 posts

Bookmark?Remove?

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

 - 

ನುಡಿಗಳು ಪಯಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೂ ಯಾರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸದಿರು. ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಟ ನಿಂದೆಯ ನುಡಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಹೊರಟ ನಂತರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಪಯಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಪಯಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವು ಆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಯ ಬಳಿ ತಲುಪುವುವೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ನುಡಿಗಳು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ... More »

Bookmark?Remove?

ಕಹಿಮಾತ್ರೆಗಳು

 - 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಜನರಿರುವರು. ಮೊದಲನೆಯವರು- “ನನ್ನದು ನನ್ನದೇ ನಿನ್ನದೂ ನನ್ನದೇ” ಎಂದು ತಿಳಿಯುವವರು ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಗಳು. ಎರಡನೆಯವರು- ಸಹೋದರನೇ! ನನ್ನದು ನನ್ನದೇ ಮತ್ತು ನಿನ್ನದು ನಿನ್ನೆದೇ  ಎನ್ನುವವರು ಸಮ್ಯಗ್ದೃಷ್ಟಿಗಳು, ಮೂರನೆಯವರು-ನಿನ್ನದು-ನಿನ್ನದೇ, ನನ್ನದೂನಿನ್ನದೇ; ಎಂದೆನ್ನುವಂಥವರು ಸಂತದೃ... More »

Bookmark?Remove?

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

 - 

ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಅವರು ನದಿ ದಾಟಬೇಕಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ನೋಡಿದರೆ, ದಡದಲ್ಲೇನೋ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರು ಎತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಡವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರೋ, ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಯ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದುದ... More »

Bookmark?Remove?

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

 - 

ಸಂತ-ಮುನಿ ದೀಪವಿದ್ದಂತೆ, ಸೂರ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬಲ್ಲನು, ದೀಪವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂಧಕಾರ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲಾರದು ಎಂಬೂದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೀಪ  ಉರಿಯುವುದೋ  ಅದರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ  ಅಂಧಕಾರವನ್ನಂತೂ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಂಗತನಾದಾಗ ದೀಪವೇ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಓಡಿಸ... More »

Bookmark?Remove?

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

 - 

ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮದಿರಾ ಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರು. ಈ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಭೋಗೋಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಡ. ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯವರು ಯಾವಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡುವರೋ, ಎಂಬುದು ತಿಳಯದು, ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ನಿನ್ನಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅ... More »

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

 - 

ನಗುವಿನ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ನಗುವುದು ಅತಿಯಾಗಿ ನಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿನಾಕಾರಣ ನಗುವುದು. ನಗುವುದೊಂದು ಕಲೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ನಗುವುದು ದುರಭ್ಯಾಸ ವಿನಾಕಾರಣ ನರಗುವುದು-ಹುಚ್ಚುತನ. ನಕ್ಕುಬಿಡಿ! ಏಕೆಂದರೆ ನಗುವು ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಷ್ಟು ನಕ್ಕುಬಿಡಿ. ನಗುನಗುತ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್... More »

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

 - 

ಸಮಯ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠತೆ ನಾಲ್ಕೂ ಇದ್ದರೆ ಧರ್ಮಧ್ಯಾನಕ್ಕಿನ್ನಯ ತಡವೇಕೆ? ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬವೇಕೆ? ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಾಳೆ ಏಕೆ? ಇಂದು ಏಕಿಲ್ಲ? ಇಂದೇ ಏಕೆ? ಈಗಲೇ ಏಕಿಲ್ಲ? ಸ್ಮರಣೆ ಇರಲಿ, ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಮಾಯಿಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಶುಭ ಇಂದೇ ಈಗಲೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ? ಅಶುಭ ನಾಳೆ, ಎಂದೋ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ!... More »

 - 

ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಉನ್ನತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರಕ್ಷರತೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರಕ್ಷರತೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಪ.  ಇದು ಕೇವಲ ನಿರಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಶಾಪ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯೊಂದೇ ಉಪಾಯ. ದೇಶದ ವಿದ... More »

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

 - 

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅಂಟಿಕೊಂಡೆಯಾದರೆ ಅಳಬೇಕಾಗುವುದು, ಚಿಪಕ್ ಚೇಲಾ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಡ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರು, ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಸಂಯೋಗ-ವಿಯೋಗ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಿಯಮ. ಯಾರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನೀನು ಸುಖಿಯಾಗುವಿಯೋ ಅವರ ವಿಯೋಗದಿಂದ ನೀನು ಬಹು ದುಃಖಿಯಾಗುವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವಾಗುವುದು ವಿಯ... More »

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

 - 

ಜೀವಿಸಿರಲು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಔಷಧಿ. ಮನುಷ್ಯ ಎಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಊಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿರಬಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿರಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿರಲಾರ. ಗಾಳಿ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದುದು. ಹಿಂದುವಾಗಿರಲಿ,ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿರಲಿ, ಜೈನನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧನಾಗಿರ... More »

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

 - 

ಯಾವ ಸಮಾಜವು ನಮಗಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವಂಥ ಸಮಾಜವು ನಮಗಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹುದನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನಗಳ ಶರೀರವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಆದರೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹುದು ಜೀವಿತವಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅಂತವರ ಯಶಸ್ಸು ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮಾಲೆ, ವ... More »

Bookmark?Remove?

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

 - 

ಯಾವ ಸಮಾಜವು ನಮಗಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವಂಥ ಸಮಾಜವು ನಮಗಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹುದನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನಗಳ ಶರೀರವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಆದರೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹುದು ಜೀವಿತವಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅಂತವರ ಯಶಸ್ಸು ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮಾಲೆ, ವ... More »