fbpx
October 22, 2018, 8:02 pm

ನುಡಿಮಲ್ಲಿಗೆ - "ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ಸಂಪತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಸಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕ್ಷಣಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿತೊಡಗಬೇಕು." - ಚಾಣಕ್ಯ

Home ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ನುಡಿಗಳು ಪಯಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೂ ಯಾರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸದಿರು. ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಟ ನಿಂದೆಯ ನುಡಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಹೊರಟ ನಂತರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಪಯಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಪಯಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವು ಆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಯ...

ಕಹಿಮಾತ್ರೆಗಳು

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಜನರಿರುವರು. ಮೊದಲನೆಯವರು- "ನನ್ನದು ನನ್ನದೇ ನಿನ್ನದೂ ನನ್ನದೇ" ಎಂದು ತಿಳಿಯುವವರು ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಗಳು. ಎರಡನೆಯವರು- ಸಹೋದರನೇ! ನನ್ನದು ನನ್ನದೇ ಮತ್ತು ನಿನ್ನದು ನಿನ್ನೆದೇ  ಎನ್ನುವವರು ಸಮ್ಯಗ್ದೃಷ್ಟಿಗಳು, ಮೂರನೆಯವರು-ನಿನ್ನದು-ನಿನ್ನದೇ, ನನ್ನದೂನಿನ್ನದೇ;...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಅವರು ನದಿ ದಾಟಬೇಕಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದು ನೋಡಿದರೆ, ದಡದಲ್ಲೇನೋ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರು ಎತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಡವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರೋ,...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಸಂತ-ಮುನಿ ದೀಪವಿದ್ದಂತೆ, ಸೂರ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬಲ್ಲನು, ದೀಪವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂಧಕಾರ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲಾರದು ಎಂಬೂದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೀಪ  ಉರಿಯುವುದೋ  ಅದರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ  ಅಂಧಕಾರವನ್ನಂತೂ ದೂರ...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮದಿರಾ ಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರು. ಈ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಭೋಗೋಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಡ. ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯವರು ಯಾವಾಗ...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ನಗುವಿನ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ನಗುವುದು ಅತಿಯಾಗಿ ನಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿನಾಕಾರಣ ನಗುವುದು. ನಗುವುದೊಂದು ಕಲೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ನಗುವುದು ದುರಭ್ಯಾಸ ವಿನಾಕಾರಣ ನರಗುವುದು-ಹುಚ್ಚುತನ. ನಕ್ಕುಬಿಡಿ! ಏಕೆಂದರೆ ನಗುವು ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಸಮಯ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠತೆ ನಾಲ್ಕೂ ಇದ್ದರೆ ಧರ್ಮಧ್ಯಾನಕ್ಕಿನ್ನಯ ತಡವೇಕೆ? ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬವೇಕೆ? ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಾಳೆ ಏಕೆ? ಇಂದು ಏಕಿಲ್ಲ? ಇಂದೇ ಏಕೆ? ಈಗಲೇ ಏಕಿಲ್ಲ? ಸ್ಮರಣೆ ಇರಲಿ,...

ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಉನ್ನತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರಕ್ಷರತೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರಕ್ಷರತೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಪ.  ಇದು ಕೇವಲ ನಿರಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ,...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅಂಟಿಕೊಂಡೆಯಾದರೆ ಅಳಬೇಕಾಗುವುದು, ಚಿಪಕ್ ಚೇಲಾ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಡ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರು, ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಸಂಯೋಗ-ವಿಯೋಗ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಿಯಮ. ಯಾರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನೀನು ಸುಖಿಯಾಗುವಿಯೋ ಅವರ ವಿಯೋಗದಿಂದ ನೀನು ಬಹು...

ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಜೀವಿಸಿರಲು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಔಷಧಿ. ಮನುಷ್ಯ ಎಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಊಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿರಬಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿರಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿರಲಾರ. ಗಾಳಿ ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದುದು. ಹಿಂದುವಾಗಿರಲಿ,ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಿರಲಿ,...

Latest Posts

ಸುನಾಮಿ ಪುಂಡಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರು :  ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಸುನಾಮಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲೆಮಾಡಿರುವ ಕೃತ್ಯ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ ಹೈ ಲಾಂಚ್ ಪಬ್‍ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಿಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ. ಈ...

Popular Posts

ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ರವಿ ಹಂತಕರ ಸುಳಿವು..?

ತುಮಕೂರು:       ನಿನ್ನೆ(ಸೆ.30) ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಡ್ಡ ರವಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ರಚಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ತನಿಖೆ...