Quote Of the Day

ನುಡಿಮಲ್ಲಿಗೆ – ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದೊಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹುದೂರ ಸಾಗಲಾರ . – ಎಲ್ಬರ್ಟ ಜೆ, ಹಬ್ಬರ್ಡಿ